July 16th, 2014

Писание на чужом языке.

Томаш Ососиньски.
Tomasz Ososiński (ur. 1975) - germanista i filolog klasyczny, tłumacz

Pisanie w języku obcym

Nieznajomość języka nie jest żadną przeszkodą. Pisać możesz
nawet w języku najbardziej ci obcym. Na nic się nie oglądając zacznij po
prostu kreślić znaki idąc od lewej do prawej, po dojściu do końca linijki
zaczynaj znowu od lewego brzegu, potem znowu itd... Musisz tylko uważać,
aby rzędy były równe: żadnych zachwiań duktu, żadnych kleksów.

Писание на чужом языке.

Незнание языка вовсе не препятствие. Писать можешь
даже на языке совершенно чужом для тебя. Ни на что не глядя начни
просто рисовать знаки, двигаясь слева направо, по достижении конца строки
начинай снова с левого края, потом снова, итд…Должно только соблюдать
чтобы ряды были ровными : никаких искривлений , никаких клякс.


Nauka rzemiosła

Najpierw dostrzec kolor nieba, potem stopniowo uczyć się
wpisywać go w przedmioty codziennego użytku: łyżki, meble. W końcu
ścierać z przedmiotów całkowicie ich ziemską barwę i przemieniać je
w błękit.
Наука ремесла.

Сначала увидеть цвет неба, потом постепенно учиться
вписывать его в предметы повседневного пользования : ложки, мебель. Потом
стирать с предметов их земную окраску и заменять её
лазурью.


Stare mapy
„Opowiedz nam, opowiedz” – prosili. I opowiadał. Siadał przy
kominku, wyjmował cyrkle, pióra, linijki, wygładzał papier i zaczynał.
Opowiadał o dalekich, nigdy niewidzianych krajach: o
półwyspach w kształcie kciuków, kolan i karków. O rzekach w kształcie
warkoczy, wzgórzach jak grzbiety dłoni. I o dalekich, rozległych jeziorach –
podobnych do ludzkich twarzy.

Старые карты.
« Расскажи нам, расскажи» - просили они. И он рассказывал. Садился у
огня, вынимал циркули, перья, линейки, разглаживал бумагу и начинал.
Рассказывал о далёких никогда не виданных краях : о
полуостровах формой словно пальцы, колени и шеи. О реках словно
кудри, взгорьях как спинка ладони. И о далёких обширных озёрах –
подобных человеческим лицам.

Książka

Krążąc pośród półek wyszukują te najstarsze, delektują się ich
zapachem. Zapachem, którego książki nabierają w samotności.
Mają nadzieję, że uda im się kiedyś odnaleźć tę najstarszą, nigdy
jeszcze nie otwieraną, czekającą specjalnie na nich.
I czasem rzeczywiście się udaje. Odnajdują ją gdzieś w głębiach
przeszłości i wydobywają na światło dzienne. Odtąd książka ta nazywana
jest ich imieniem.


Книга.

Кружа среди полок, они выискивают самые старые, наслаждаются их
запахом. Запахом, который книги приобретают в одиночестве.
Они надеются отыскать когда-нибудь ту самую старую, никогда
ещё не читанную, ожидающую именно их.
И временами это им действительно удаётся. Они находят её где-то в глубине
прошлого и извлекают на дневной свет. С той поры эта книга бывает названа
их именем.


http://www.zeszytypoetyckie.pl/