October 18th, 2014

К.М. Мантойфель. Осеннее убежище.

Christian Medard
Manteuffel

Кристиан Медард МантойфельRefugium jesienne

W wieczornym parku mgły skąpane
w poświacie księżyca,
drzewa bezlistne, konary pokutne ginące
w próżni nieba.
Wcześnie jest jeszcze i chciałbym ocalić te
w pełni słońca widziane,
pod niebem jasnym dla kruchej pamięci
zostawione twarze i sprawy,
te w niebie upalnym niegdyś wibrujące pasje
i idee złudne.
Te dziś z barw wyzute obrazy w sercu
utajone, te miraże wzniosłe,
na nieba szarości niczym innym się stają jak
kwiatem przekwitłym
i niczym jak pyłem martwym rozniosą je
jesienne, niepogodne wiatry.
Marzenia moje ginące na krawędzi nocy, tak
chciałbym was przenieść
ku tej biblijnej chwili stworzenia, gdy
światło się stało i jeszcze
nikt o tym nie wiedział, że nic nie zostanie
prócz mrok

ОСЕННЕЕ УБЕЖИЩЕ

В вечернем парке мгла облита
сиянием месяца,
деревья без листвы, ветви покаянно пропадают
в пустоте неба
Ещё рано, и хотелось бы удержать те,
при свете солнца виданные лица и дела,
те, в горячем небе некогда дрожавшие страсти
и обманные идеи.
Те, ныне лишённые красок образы, в сердце
утаённые, те возвышенные миражи,
на серости неба ставшие ничем иным, как
увядшими цветами,
и мёртвой пылью их разносят
ветры осеннего ненастья.
Мечты мои, гибнущие на краю ночи, так
хотел бы я вас перенести
к той библейской минуте творения, когда
стал свет и ещё
никто не знал о том, что ничего не останется
кроме мрака.