April 7th, 2016

Томаш Ковальчик. Последнее молчание Иуды, и др.

Tomasz Kowalczyk

...последнее молчание Иуды...

если бы знал, что через сотни лет
имя его будет прославлено во веки веков
то старательней поискал бы козла отпущения

Варавва мог бы всё сделать для целей операции
дал бы себя уговорить стать царём и даже мессией

Иисуса и так раньше или позже ждала смерть
но не я к ней приложил бы руки

следовало бы также подумать над речью в свою защиту
или утратить ухо чтобы мир принял за верного ученика

крест склоняется надо мной
но вместо избавления крепко сдавливает горло

***

Tomasz Kowalczyk

...ostatnie milczenie Judasza

gdybym wiedział że za kilkaset lat
jego imię będzie chwalone na wieki wieków
staranniej poszukałbym kozła ofiarnego

Barabasz mógł zrobić wszystko dla celów operacyjnych
dałby się namówić do zostania królem a nawet mesjaszem

Jezusa i tak prędzej czy później czekałaby śmierć
ale ja do niej nie przyłożyłbym ręki

warto było również pomyśleć nad mową obrończą
czy utratą ucha byle świat rozpoznał wiernego ucznia

krzyż pochyla się ku mnie
lecz zamiast zbawić mocno ścisnął za gardło

***
wspinaczka dookoła perswazji
восхождение к убеждению

длится не более нескольких минут
но придётся порядочно намучаться
если переступая с ноги на ногу
неохотно входить в пространство
с запахом клаустрофобии

энтузиасты растягивают
каждую минуту в бесконечность
интенсивно выделяемый серотонин
разливается на ближайшие часы

остальные шагают тем самым темпом
без проявления эмоции
их большинство

по пробуждении зрения поторопимся
пока воздух окончательно не станет повседневным
следует быстро высказать желание


Tomasz Kowalczyk
..
wspinaczka dookoła perswazji

nie trwa dłużej niż kilkanaście minut
ale potrafi porządnie zmęczyć
jeżeli przestępuje się z nogi na nogę
wchodząc niechętnie w przestrzeń
o zapachu klaustrofobii

entuzjaści rozciągają
każdą chwilę w nieskończoność
intensywnie wydzielana serotonina
rozlewa się na najbliższe godziny

pozostali kroczą tym samym tempem
bez okazywania emocji
jest ich najwięcej

po przebudzeniu spojrzenia nabierają prędkości
zanim powietrze do reszty spowszednieje
należy prędko wypowiedzieć życzenie
rozmyślania Poncjusza Piłata przed podpisaniem wyroku
размышления Понтия Пилата перед подписанием приговора

притчи избавленные от метафор
сразу приходили к заключению
не давая поводов для ереси
и в высшей мере вызывали подозрение
простотой и цельностью

генетический код их совпадал с записью
запечатлённой в каменноугольных пластах
но текст не стал ещё добычей теории познания

никто не ручался за верность оригиналу
переводчики внесли в акт веры слишком много неологизмов
и всё более чужой словарь перестал понимать сам себя

перед смешением языков
взгляды множество раз переменились

мой вопрос похоже не дождался ответа

***
rozmyślania Poncjusza Piłata przed podpisaniem wyroku

przypowieści pozbawione metafor
od razu zmierzały ku konkluzji
nie dając powodów do schizmy
co najwyżej wzbudzały podejrzenie
prostotą i celnością

jej kod genetyczny pokrywał się z zapisem
umieszczonym w kamieniu węgielnym
ale tekst nie padł jeszcze łupem teorii poznania

nikt nie ręczył za zgodność z oryginałem
tłumacze wpychali w akt wiary zbyt wiele neologizmów
coraz bardziej obcy słownik przestał rozumieć sam siebie

przed pomieszaniem języków
spojrzenia przenosiły najwięcej znaczeń

moje pytanie słusznie nie doczekało się odpowiedzi

już prawie wszystko policzono zważono i rozdzielono
уже почти всё подсчитано и взвешено

следует уже помиловать Прометея
кара давно превзошла желаемую меру
вместо того чтобы вырывать печень
гриф переправляет на волю ксивы с новыми замыслами

никто не удивляется исцелениям
врачи творят чудеса даже в больницах
с низким бюджетом

от телефонии до телепортации лишь несколько шагов

скоро люди разгадают секрет
хождения по воде и констатируют с разочарованием
что метафизики в этом кот наплакал

вскоре перенесутся в другую галактику
чтобы убежать перед концом света

при этом справятся что новый дом
не происходит ли случайно от меня

чего ради набиваться снова
на заповеди и молитвы
***

Tomasz Kowalczyk
..

już prawie wszystko policzono zważono i rozdzielono

warto ułaskawić Prometeusza
kara dawno straciła pożądany wymiar
zamiast wyszarpywać wątrobę
sęp zabiera grypsy z nowymi pomysłami

nikt nie zachwyca się uzdrowieniami
lekarze dokonują cudów nawet w szpitalach
o niskim budżecie

z telefonii do teleportacji tylko kilka kroków

niedługo ludzie rozwiążą tajemnicę
chodzenia po wodzie i skonstatują rozczarowani
że metafizyki w niej tyle ile kot napłakał

wkrótce przeniosą się do innej galaktyki
aby uciec przed końcem świata

przedtem sprawdzą czy nowy dom
nie pochodzi przypadkiem ode mnie

po co pchać się z powrotem
w przykazania i modlitwy
***

перемены не пошли никому на пользу

непосредственные контакты производили наибольшее впечатление
после первого сеанса память о соблазнах
пропадала в поколениях

когда являлся в горящем кусте
страх испарялся в подданных
сразу же по возвращении по домам
те что посмелее угрожали мне уже на следующий день

пророкам не всегда удавалось увлечь толпу
которая подняла руку даже на моего сына

единичные видения вызывали только смех

возврат человечества в эпоху каменных орудий
наведёт порядок

после замыкания бесконечности
время будет обращаться вокруг своей оси

надо всегда возвращаться к опробованным методам.
***


zmiany nie wyszły nikomu na dobre

bezpośrednie kontakty wywierały największe wrażenie
po jednym seansie pamięć o pokusach
ginęła na pokolenia

kiedy przybywałem jako gorejący krzew
strach wyparowywał z poddanych
natychmiast po powrocie do domów
co odważniejsi wygrażali mi już następnego dnia

prorocy nie zawsze potrafili porwać tłum
który podniósł rękę nawet na mojego syna

pojedyncze wizje wzbudzają tylko śmiech

cofnięcie ludzkości do epoki kamienia łupanego
zaprowadzi porządek
po zamknięciu nieskończoności
czas będzie się obracał wokół własnej osi

zawsze trzeba wracać do sprawdzonych metod
***
Tomasz Kowalczyk

...

времена пророков уже давно миновали

небо было на расстоянии вытянутой руки
достаточно только чуть постараться

никто не просил о чуде
люди жили долго и счастливо

власть не менялась при избирательных урнах

gdy wymagała tego wyższa konieczność когда это требовала высшая необходимость
послушание обеспечивали посохи превращающиеся в змей

единственным кошмаром становились таможенники
временами они поступали против профессиональной этики
и обращали в веру не глядя на традиции

не было неопределившихся
которые переходили с одной стороны на другую
в зависимости от предложения или маржи посредников

лишь позднее начали выделять полосу ничьей земли

наука риторики окончательно похоронила шансы
на возврат к корням
***

czasy proroków dawno już minęły

niebo było na wyciągnięcie ręki
wystarczyło trochę się postarać

nikt nie prosił o cuda
ludzie żyli długo i szczęśliwie

władzy nie zmieniano przy urnie wyborczej

gdy wymagała tego wyższa konieczność
posłuch zapewniały laski zamieniane w węże

jedyną zmorę stanowili celnicy
czasami postępowali wbrew etyce zawodowej
i nawracali się nie bacząc na tradycję

brakowało niezdecydowanych
którzy przechodzili z jednej strony na drugą
w zależności od oferty oraz marży pośredników

dopiero później zaczęto uprawiać pas ziemi niczyjej

nauka retoryki do reszty pogrzebała szansę
na powrót do korzeni