March 18th, 2020

Матеуш Гжезяк. Спокойствие.

Mateusz Grzesiak
Spokój
Bazować na faktach.
Mierzyć prawdopodobieństwo.
Obserwować rozwój wydarzeń.
Reagować proporcjonalnie.
Korzystać z rad ekspertów.
Czytać rzetelne media.
Hamować katastroficzne narracje.
Dystansować się od teorii konspiracyjnych.
Kontynuować zdrowe nawyki.
Rozumieć przejściowość zjawisk.
Adaptować się do sytuacji.
Nie wchodzić w owczy pęd.
Nie wyciągać błędnych wniosków.
Kierować się planem.
Pamiętać o równowadze.
Dbać o swoje potrzeby.
Unikać panikarzy.
Mieć kilka alternatyw.
Zachować zdrowy rozsądek.
Turbulencje mijają, samolot znowu leci spokojnie.
Ściskam
Mat
Tekst napisał dr. Mateusz Grzesiak

Спокойствие.
Опираться на факты.
Оценивать вероятность.
Наблюдать за развитием событий.
Реагировать соответственно.
Использовать советы экпертов.
Читать надежные источники.
Прекращать катастрофические разговоры.
Дистанцироваться от теорий заговора.
Придерживаться здоровых привычек.
Понимать мимолетность явлений.
Адаптироваться к ситуации.
Не присоединяться к большинству.
Не делать неправильных выводов.
Следовать плану.
Помнить о равновесии.
Заботиться о своих потребностях.
Избегать паникёров.
Иметь несколько альтернатив.
Сохранять здравый рассудок..
Турбулентность прекратится, самолет снова полетит спокойно.
Обнимаю
Матеуш Гжезяк
(Текст нашёл в фейсбуке. ЛБ..)