April 30th, 2020

Вислава Шимборска. Утопия.

Wisława Szymborska
Вислава Шимборска.
Утопия..
Остров, на котором объясняется всё.
Здесь можно стоять на твёрдой почве доказательств.
Иных дорог, кроме той, что приводит, нет.
Даже кусты сгибаются под грузом ответственности.
Растёт тут дерево Правильного Мышления
с давно распутанной разветвлённостью.
Ослепляет прямотой древо Понимания
при источнике, который называется Ах Значит Вот ОНо Что.
Чем дальше в лес, тем шире открывается
Долина Очевидности.
Если есть какие-то сомнения то их развеивает ветер .
Эхо подаёт голос без призыва
и охотно раскрывает мировые тайны .
Справа пещера, в которой лежит смысл.
Слева озеро Глубокого Убеждения.
Со дна отрывается правда и легко всплывает наверх.
Над долиной высится Нерушимая Уверенность.
С её вершины раскрывается Сущность Вещей.
Несмотря на привлекательность, остров безлюден,
а заметные на берегах следы ног
все без исключения направлены в сторону моря.
Как будто люди только уходили отсюда
и безвозвратно тонули в пучине
жизни непостижимой.
.
UTOPIA
Wy­spa, na któ­rej wszyst­ko się wy­ja­śnia.
Tu moż­na sta­nąć na grun­cie do­wo­dów.
Nie ma dróg in­nych oprócz dro­gi doj­ścia.
Krza­ki aż ugi­na­ją się od od­po­wie­dzi.
Ro­śnie tu drze­wo Słusz­ne­go Do­my­słu
o roz­wi­kła­nych od­wiecz­nie ga­łę­ziach.
Olśnie­waj­ś­co pro­ste drze­wo Zro­zu­mie­nia
przy źró­dle, co się zwie Ach Więc To Tak.
Im da­lej w las, tym sze­rzej się otwie­ra
Do­li­na Oczy­wiś­to­sci.
Je­śli ja­kieś zwąt­pie­nie, to wiatr je roz­wie­wa.
Echo bez wy­wo­ła­nia głos za­bie­ra
i wy­ja­śnia ocho­czo ta­jem­ni­ce świa­tów.
W pra­wo ja­ski­nia, w któ­rej leży sens.
W lewo je­zio­ro Głę­bo­kie­go Prze­ko­na­nia.
Z dna od­ry­wa się praw­da i lek­ko na wierzch wy­pły­wa.
Gó­ru­je nad do­li­ną Pew­ność Nie­wzru­szo­na.
Ze szczy­tu jej roz­ta­cza się isto­ta rze­czy.
Mimo po­wa­bów wy­spa jest bez­lud­na,
a wi­docz­ne po brze­gach drob­ne śla­dy stóp
bez wy­jąt­ku zwró­co­ne są w kie­run­ku mo­rza.
Jak gdy­by tyl­ko od­cho­dzo­no stąd
i bez­pow­rot­nie za­nu­rza­no się w to­pie­li.
W zy­ciu nie do po­ję­cia.